C. Service 1  :
C. Service 2  :
C. Service 3  :

Glaukoma

Posting by : admin

 Peer Group Glaukoma

Nama Prof. Dr. Edy S Affandi, SpM Prof. Dr. Edy S Affandi, SpM
Jadwal Praktek
  • Kamis 09.00 – 14.00
  • Kamis 15.00 – 17.00

 

 

Nama Dr. Srinagar M Ardjo, SpM *
Jadwal Praktek
  • Senin  09.00 – 14.00
  • Rabu  15.00 – 20.00

 

 

Nama Dr. Syukri Mustafa, SpM
Jadwal Praktek
  • Rabu  15.00 – 20.00
  • Sabtu 09.00 – 14.00